Софтуерна телефонна централа като услуга

Повече гъвкавост, мобилност и ефективна комуникация без риск от пропуснати обаждания с A1 Cloud PBX

Във времена, в които всеки има поне един смартфон и безпрепят­ствен достъп до глобалната мре­жа навсякъде и по всяко време, ве­роятно е трудно да си представим, че преди век и половина първата телефонна централа е свързвала 21 абоната. Представеното през 1878 г. изобретение е било с ръчно управление. През 1891 г. е патен­тована и първата автоматична телефонна централа, която по­степенно измества ръчно управля­емите. В България например една от първите аналогови телефонни централи е била с капацитет да обслужва 900 номера. Произведе­на през 1930 г., тя дълги години е работила в сградата на Софийска­та съдебна палата. Преди появата на мобилната комуникация неосъ­ществените разговори по теле­фона бяха толкова често явление и причина за пропуснати крайни срокове, възможности, сделки, та дори бяха и печален образ в произ­ведения на литературата и кино­изкуството.

Всеки разговор е важен

Когато става дума за бизнес оба­че, няма място за емоции, нито за пропуснати разговори. Решението A1 Cloud PBX е предназначено за биз­нес организациите, за които всеки разговор е ценен, защото от него зависи клиент или партньор, който се нуждае от консултация, съвет или съдействие.

Облачната услуга е съвкупност от няколко технологични компонента. На първо място, това е софтуер­но-базирана телефонна централа, разположена в център за данни на А1. Вторият много важен елемент на ре­шението са IP телефонните апарати от различен клас, които са според изискванията на клиента. Третият компонент е мобилното и десктоп приложение, съответно за разговори от мобилен телефон и компютър, и разбира се включените минути за разговори към различни дестинации. Обединени в едно комплексно реше­ние, те предоставят на компаниите от малкия, средния и големия бизнес всичко необходимо, включително ин­сталация, конфигурация и поддръжка от страна на инженери на А1.

Оптимизация и ефективност

Технологиите, които компаниите ре­шават да използват, целят основно повишаване на ефективността, ус­коряване на растежа и оптимизиране на разходите. Чрез новото решение А1 има за цел да помогне на бизнес организациите за подобряване на комуникацията с техните клиенти и партньори, както и вътрешно, между служителите. А1 Cloud PBX предоставя технологично-модерна телефонна услуга, както в офиса, така и при дистанционна и хибридна работна среда.

Виртуална алтернатива, независимо от мащаба

Комплексното решение за телефония създава необходимите условия, как­то за малки и средни предприятия, така и за големи компании и за фирми, предлагащи Call Center услуги, да се справят успешно, когато дейността им изисква да са непрекъснато на разположение на своите клиенти.

Cloud PBX Софтуерна телефонна централа като услуга А1 Блог

Навсякъде и по всяко време

За организациите, използващи A1 Cloud PBX, в пълна сила би било ва­лидно твърдението, че единствено тези, които не са ги потърсили по телефона, не са ги намерили. Обажда­нията могат да се приемат на това устройство, което е най-удобно за потребителя от фирмата клиент в конкретния момент от деня, и могат да се прехвърлят след това на друго устройство, когато се налага той или тя да бъде в движение. Така пропуснати обаждания реално са не­възможни, а всяко входящо повикване достига до подходящия човек от еки­па, или се поема от негов заместник, така че да се получи бързо и ефектив­но съдействие.

Сред разнообразните функционал­ности, които бизнес организациите могат да използват с A1 Cloud PBX, са автоматично гласово меню (IVR), изчакване на обажданията в опаш­ка, ограничаване на изходящите обаждания на потребителите по различни критерии.

Други полезни възможности са съз­даването на „черен“ и „бял“ списък от телефонни номера, статистики за проведените разговори, музика при изчакване, fax-to-email и много други. Много полезна функционал­ност, която клиентите на услугата получават, е и възможността да създават т.нар. Hunt групи, които позволяват интелигентно насоч­ване на входящите обаждания към няколко различни потребители.

По този начин бизнес клиентите получават пълноценните функцио­налности на телефонна централа. Същевременно отпада необходи­мостта да правят огромни инвес­тиции в оборудване, да се грижат за регулярната му подмяна поради морално или физическо остаряване, или да отделят специално прос­транство в офиса.

Ефективна комуникация и за компании, предоставящи контакт-център услуги

С Cloud Call Centre функционалности­те към A1 Cloud PBX операторите и супервайзорите в контактните центрове разполагат с интерфейс, където се визуализират всички важни за работата им данни, като чакащите в опашка обаждания, времето на изчакване, активните оператори, статистически данни за обработени обаждания и техния статус. От своя страна, супервай­зорите имат възможност да слу­шат разговорите в реално време и да се намесват при необходимост.

Улеснение и сигурност от облака

„От съображения за сигурност раз­говорът може да бъде записан“. Това отдавна е част от съобщенията, които много от бизнесите са задъл­жени да използват. За записването на разговорите всяка от тях намира различни технологични подходи, но корпоративните клиенти, използва­щи услугата A1 Cloud PBX, разполагат и с такава възможност като част от общото решение. Услугата позволява запис на всички телефонни разговори и съхранението им за толкова време, колкото е необходимо, в център за данни на А1. Организацията може да изтегли тези записи и да ги съхра­нява в своя среда и така да пости­га съответствие с регулаторни изисквания. Друго предимство е, че така може да се проследява хроно­логията на комуникацията с техни клиенти и контрагенти. За да упра­вляват и контролират виртуалната си централа, клиентите получават достъп до уеб портал на български език, което предоставя допълнител­но улеснение и пести време.

Гъвкавост, скалируемост, икономичност

Когато бизнесът се разраства и броят на служителите се увеличава, A1 Cloud PBX дава възможности за безпроблемно добавяне на нови теле­фони и потребители към телефонна­та централа. Моделът, по който А1 предлага услугата – с месечна такса, допълнително улеснява компаниите, тъй като могат по-добре да плани­рат разходите си. Не е необходимо и да поддържат специализирани екипи, които да се грижат за конфигурация­та и поддръжката, нужни при кон­венционалните телефонни централи. Корпоративните клиенти получават цялостна професионална поддръжка от квалифицирани специалисти на А1.

Бизнесът и публичните органи­зации, чиято дейност неизменно включва многобройни разговори с партньори, клиенти и служители, имат много причини да изберат виртуална алтернатива на теле­фонна централа. С облачната услуга Cloud PBX А1 им предлага техноло­гия, точно „по мярка“ за техните нужди с висока добавена стойност.

Статията е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 7.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*