Лоялните потребители привличат нови клиенти за бизнеса

А1 разработва специализирани софтуерни решения за лоялни програми според нуждите на клиенти от различни сектори

Границата между удовлетворението и лоялността не е толкова тънка, колкото изглежда. „Лоялните клиен­ти не просто се връщат при вас, не просто ви препоръчват на други – те настояват техните приятели да правят бизнес с вас“, казва Чип Бел, един от най-известните консултан­ти в областта на потребителската лоялност и иновациите в услугите.

Лоялността обаче не се печели за един ден, а ден след ден. Ето защо мобилните апликации за такива програми, които не прос­то подобряват потребителското изживяване, но и носят на бизнеса ценни данни, са сред най-ефек­тивните начини за увеличаване на доверието в дългосрочен план към компании, предоставящи продукти и услуги на крайни клиенти.

Решение на всяка бизнес организа­ция е да избере какви да са поощ­ренията за лоялните потребители – под формата на отстъпки, точ­ки или други награди – като това най-често зависи от спецификата на дейността и честотата на из­ползване на предлаганите продукти или услуги.

Тенденцията е ясно видима и при софтуерните решения, които А1 разработва за свои корпоративни клиенти, работещи с индивидуални частни и бизнес потребители.

Пример за това е мобилната аплика­ция на лоялната програма на Петрол – Petrol Club Grifon, разработена от софтуерните екипи на А1 за дос­тавчика на горива.

Решението е скалируемо и може да се адаптира според конкретните нужди на компании от различни сектори, давайки им възможност да възнаграждават лоялните си клиен­ти според предварително дефини­рани принципи, както и да поддър­жат активна комуникация с тях.

Услугата е част от специализира­ните софтуерни решения за бизнес клиенти, които IT направлението на А1 разработва в партньорство с представители на всички звена в компанията. Екипите използват най-съвременните методологии и технологии, за да създадат ефек­тивен и надежден инструмент, с който клиентите да разрешат спе­цифично предизвикателство пред техния бизнес.

Хора, пътища, данни

Софтуерните приложения за лоялна програма могат да бъдат използ­вани за мониторинг на покупките на клиентите, което дава възмож­ност на компаниите да събират и анализират ценни данни за потре­бителското поведение и съответ­но да подобряват непрекъснато качеството на продуктите и услугите си, да предприемат рекламни кампании с динамична смяна на посланията.

Приложенията за лоялна програма се използват и като канал за кому­никация, предоставяне на важна информация, както и за цялостно управление на рекламни стратегии.

Безценен актив

Според скорошно маркетингово проучване запазването на съ­ществуващ клиент, независимо от сферата на дейност на една компа­ния, е средно 7 пъти по-изгодно от инвестицията за привличане на нов.

Ресурсите за създаването, под­дръжката и развитието на инстру­мент за лоялна програма се изпла­щат бързо не само защото носят сериозно подобрение на финансовия резултат от съществуващи кли­енти. В крайна сметка добре рабо­тещата лоялна програма привлича клиенти, които привличат нови клиенти.

Решението отвътре

По създаването на приложение­то Petrol Club Grifon работи гъв­кав екип от десетки инженери и бизнес анализатори, който спазва корпоративни и технологични стандарти, крайни срокове и раз­бира как работят бизнес процеси­те в компанията клиент.

Приложенията за лоялна програма на А1 се предоставят с висока степен на сигурност на достъпа, като се създава двуфакторна автентикация на потребителя чрез SMS.

Решението, създадено от А1 за Петрол, е базирано на два основни компонента – мобилно приложение и административен панел. Апли­кацията работи в най-разпрос­транените операционни системи за мобилни устройства – Android и iOS.

Административният панел (т.нар. CMS модул) е реализиран с React framework, с най-новите JavaScript стандарти (ES6+) и .NET Core като основен отворен източник и крос-платформен фреймуърк за разработка на софтуер. Предоставя се и функция за push нотификации при различни типове поведение.

Екипите на А1, които разработват софтуерни решения в синхрон с нуж­дите на пазара, са възприели т.нар. „technology agnostic” подход, при който се използват няколко различ­ни технологични инструмента. По този начин се гарантира бързината на достигане до пазара и качест­вото на доставения софтуерен продукт. Крос-функционалните еки­пи в А1 залагат на използването на доказани и широко разпространени технологии, които дават скалируе­мост в предоставянето на решения за по-широка гама клиенти.

Екипът следва методологията SAFe (Scaled Agile Framework), в чиято основа е по-голямата розрачност, подобрената комуникация между еки­пите на възложителя и изпълнителя, по-високото качеството и по-бърза­та доставка на софтуерно решение. Чрез тази методология се постига оптимална синергия и по-голям фокус върху управлението на проекта и екипите, които работят в него.

При разработването на специа­лизираното софтуерно решение за лоялната програма Petrol Club Grifon участват представители на различни звена от двете компании, включително маркетинг отделът на клиента и техният главен тех­нологичен директор, бета-тестъри от Петрол и от А1, експертите в направление „ИТ и дигитална тран­сформация“ на А1, специализирани в сферата на бизнес анализа, дизайна.

Статията е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 7.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*