Големи възможности за малкия бизнес с велики идеи

Компаниите разполагат с мощен инструмент за реализиране на амбициозните си цели

Великите хора обсъждат идеи, средностатистическите говорят за събития, а малките – за други хора. През годините тази мисъл, приписвана на Елинор Рузвелт, доказва валидността си. Предвид че решенията в бизнеса също се взимат от хора, не е невъзможно правдивостта ѝ да се отнесе и към компаниите. Необходимо е обаче това да се направи с едно важно уточнение. В съвременната бизнес среда, ако малките и средни компа­нии имат големи амбиции и идеи, то с подходящите технологични ре­шения биха могли да ги реализират, да се развиват и да растат – също както и големите корпорации.

Професионално ERP решение

Да предоставя такива техноло­гични възможности за компаниите, независимо от размера им, е част от мисията на А1. Една от услугите, при които това е много ясно види­мо, е SAP Business One. ERP реше­нието е специално разработено от германския софтуерен гигант за нуждите на малките и средни предприятия. Като един от най-го­лемите системни интегратори в страната и дългогодишен парт­ньор на SAP за България, А1 консул­тира корпоративните клиенти и предлага внедряване и интеграция със съществуващи системи и необ­ходимите лицензи „като услуга“. За големите компании А1 внедрява SAP S/4HANA – комплексна ERP система, която при интеграцията се къстъ­мизира според бизнес процесите на съответния корпоративен клиент – за максимална ефектив­ност и удобство.

ERP системите тепърва навлизат в България, като едва 21,8% от пред­приятията в страната използват система за управление на ресурси­те според данни на НСИ за 2021 г. С внедряването на SAP Business One или SAP S/4HANA от А1 иновативни­те компании у нас могат да постиг­нат съществено предимство пред конкурентите си, независимо от размера си.

С помощта на задълбочения опит на екипа на А1, който вече включва над 70 SAP консултанти, малките и средни компании могат да разчи­тат на конкретни решения според специфичните нужди на бизнеса им. Специалистите на А1 създават Blueprint документация с изчерпа­телно описание на функционално­стите, които са необходими, и след внедряване извършват тестове на системата. За корпоративните клиенти допълнително удобство е, че експертите от А1 поддържат системата през целия период на договора. При SAP S4/HANA инте­граторите от А1 внедряват сис­темата на няколко етапа, така че най-добре да отговаря на бизнес модела и структурата на конкрет­ната компания.

Оптимизация на процеси

Компаниите с амбициозни планове и идеи могат да се възползват от функционалностите на SAP Business One, за да оптимизират бизнес про­цесите си. С помощта на софтуер­ната система те имат възможност да взимат решения на база анализ в реално време на данните. По този начин ERP решението, предлагано от А1, предоставя възможност мениджърите да използват натру­паната база от данни и анализи за дейността на бизнеса си и да взимат навременни и информирани управленски решения.

По-висока производителност

Без ERP система това би отнело много време, усилия и специализи­ран персонал, но с професионално решение като SAP Business One процесът значително се улеснява и ускорява. Освен това фирмите могат да повишат производител- ността на служителите, което води и до ръст на цялостната ефективност на бизнеса. Допъл­нително улеснение за компании­те, внедряващи ERP системата е, че софтуерът е преведен на български език и адаптиран към българското законодателство, което допълнително ускорява процесите.

Сигурност от облака

С услугата компаниите използват SAP Business One от сертифицира­ния център за данни на А1, който им осигурява надеждна и резервирана инфраструктура. Дейта центърът на А1 разполага с професионална система за управление, монито­ринг и контрол на околната среда, което гарантира постоянни пара­метри на въздуха, противопожарна система и сигурност на достъпа. Същевременно корпоративните клиенти могат да разчитат, че комуникационната свързаност се осъществява по две независими трасета. По този начин компани­ите могат да се съсредоточат върху бизнеса и отношенията си с клиентите, докато екипите на А1 се грижат за съхранението на да­нните с високо ниво на сигурност на IT инфраструктурата и в пълно съответствие с регулациите в тази област.

Статията е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 6.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*