Парите в банка – данните в облака

Виртуализация „като услуга“ с А1 Virtual Data Center

Банките и инвестициите в нови начинания често са предпочитаният начин бизнес организациите да се грижат за сигурността на средствата си в краткосрочен и дългосрочен план.

Виртуализацията е един от най-сигурните и надеждни начи­ни за опазване на безопасност­та на данните и IT оборудва­нето, които са с все по-голямо значение за развитието и успеха на компаниите.

За да се възползват в пълна степен от възможностите на облачните технологии, органи­зациите могат да делегират тази важна задача на профе­сионални решения в център за данни – по същия начин, по който поверяват сигурността на парите си във финансовите институции.

Без риск за IT оборудването и данните

Пренебрегването на популярната максима, че в дигиталния свят днес данните са един от най-ценните ре­сурси на организациите, би могло да постави под риск благополучието и репутацията на една компания.

Предвид нарастващата честота и опустошителна сила на кибер­престъпността в световен мащаб, важността да се избере сигурна и надеждна среда за съхраняване на масивите данни и необходимото за това IT оборудване стават все по-важен фактор.

Изборът на технологично решение, предоставяно от професионален дейта център, има също толкова голямо значение колкото и делеги­рането на съхранението на аво­арите на една компания в сигурно и надеждно убежище.

По-малко разходи, време и усилия

А1 Virtual Data Center е сред услу­гите, които предоставят кор­поративно ниво на сигурност и надеждност, като същевременно пестят на организациите разходи, време и усилия за непрекъснато ак­туализиране на лицензи и сървъри. Обновяването на IT оборудването и поддръжката на специализирани помещения за съхранението им в собствен център за данни невина­ги е по възможностите на голяма част от компаниите. Това не е причина организациите да ограни­чават потенциала си за развитие, ефективност и растеж, тъй като с услугата A1 VDC ценните данни на компаниите от всякакъв мащаб могат да се съхраняват и обра­ботват сигурно и надеждно върху виртуални машини в облака на А1.

Фокус върху основната дейност

С възможностите на облачните технологии A1 VDC пести още време и усилия на компаниите, които само трябва да инсталират бизнес системите си и да въведат правила и политики за сигурност на данни­те. Така организациите могат да постигат по-висока ефективност на инвестираните средства и да се съсредоточат върху основната си дейност, като планират по-добре разходите си, благодарение на ус­лугата, предлагана от А1 на абона­ментен принцип.

Virtual Data Center Парите в банка – данните в облака А1 Блог

Сигурност, скалируемост, скорост

Най-честите причини, поради които компаниите взимат решение да виртуализират IT ресурсите, са нуждата от осъвременяване на хардуера и/или софтуера, което изисква значителни инвестиции. Използването на A1 VDC позволява на фирмите да се справят с това предизвикателство и дори да по­стигнат гъвкавост и възможности за скалируемост на използваните IT системи, когато бизнесът им се разраства. Като част от техни­ческото решение А1 предоставя и комуникационна свързаност чрез VPN или гарантиран бизнес интер­нет, както и достъп до инструмен­ти за мониторинг на използваните ИТ ресурси. По всяко време корпора­тивните клиенти могат да заявят добавяне на допълнителни ресурси като RAM, HDD и vCPU.

IT инфраструктурата, обслужваща услугата А1 VDC, се намира в А1 Data Center в България. Тя е директно свързана с опорната оптична мре­жа за пренос на данни на А1, което гарантира надежден и бърз достъп до облачните ресурси. Друг повод за избор на професионално решение като услуга е също и желанието за предотвратяване и предпаз­ване от пропуски в сигурността и криптовируси, както и постигане­то на съответствие с редица ре­гулаторни рамки и изисквания като GDPR и ESG.

Виртуализация „като услуга“

При необходимост от промяна в настройките за достъп до A1 VDC, компаниите могат да разчитат на поддръжка от екипите на А1, като заявят преконфигуриране на за­щитната стена (Managed Firewall) или други технически настройки. Допълнително улеснение за корпо­ративните клиенти е, че А1 предла­га професионални администратор­ски услуги: помощ при инсталиране, управление и поддръжка на клиент­ската система и приложение.

Професионален център за данни

Услугата A1 VDC се предоставя от А1 Data Center – професионален център за данни, в който е осигуре­но всичко необходимо за оптимална работа и физическа и киберсигур­ност на IT оборудването. В центъра за данни на А1 корпоративните клиенти могат да разчитат на подходящите условия за съхранение и поддръжка на IT оборудването, които им позволява да вложат по­вече време и усилия в своята основ­на дейност. Това става възможно с услугата на А1 Data Center, която елиминира необходимостта кли­ентите да се грижат за специално помещение, климатизация и обезо­пасяване и охрана на свои собстве­ни сървъри.

A1 Data Center е проектиран и из­граден съгласно концепцията на Uptime Institute за TIER III и е с напъл­но резервирана инфраструктура и компоненти от електрическото захранване и климатизацията, което дава възможност за гаран­тиране на наличност на услугите от над 99,982% годишно.

Облакът като трезор

Ако данните на бизнеса са също толкова ценни, колкото финансови­те средства, съхранявани във фи­нансови институции, то грижата за съхранението на масивите от ин­формация във виртуален център за данни с услуга като А1 VDC е отлич­но решение за бизнесите, стремящи се към ефективност, скалируемост и растеж.

Статията е част от съдържанието на сп. А1 Бизнес, брой 6.

Още по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*